Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 16.02.2022
Účtovná závierka k 31.12.2021


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 43 725 186 41 142 785
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 44 300 166 41 687 981
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 4 125 161 958
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 0 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 43 721 061 40 980 827
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 0 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 0 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 21 224 7 942
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 553 756 537 254
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 39 913 041 37 688 448
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 4 121 169 561
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 264 481 267 731
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -7 384 9 836
D. Služby (účtová skupina 51) 14 34 609 787 32 494 070
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 3 807 216 3 555 627
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 2 764 549 2 602 005
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 0 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 971 906 890 342
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 70 761 63 280
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 47 353 54 882
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 592 533 553 110
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 592 533 553 110
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 10 224 9 409
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 66 248 98 729
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 518 462 475 493
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 4 387 125 3 999 533
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 8 854 181 8 201 587
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 8 218 7 934
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 0 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 0 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 0 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 0 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36 0 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 0 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 0 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 8 218 7 914
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 0 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 8 218 7 914
XII. Kurzové zisky (663) 42 0 20
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 0 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 22 187 15 535
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 0 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 0 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 0 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 6 332 4 052
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 0 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 6 332 4 052
O. Kurzové straty (563) 52 429 216
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 0 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 15 426 11 267
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -13 969 -7 601
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 4 373 156 3 991 932
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 955 801 870 539
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 1 112 726 864 719
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -156 925 5 820
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 3 417 355 3 121 393

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.