Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 23.06.2021
Účtovná závierka k 31.03.2021


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 37 633 005 38 238 429
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 42 599 929 42 391 978
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 37 633 005 38 238 429
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 5 670 5 233
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 4 961 254 4 148 316
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 32 537 317 32 898 254
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 432 982 445 022
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 0
D. Služby (účtová skupina 51) 14 23 913 044 25 184 974
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 687 629 2 648 985
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 958 715 1 927 806
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 681 077 673 427
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 47 837 47 752
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 17 415 17 490
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 398 809 315 370
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 398 809 315 370
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 5 087 438 4 286 413
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 10 062 612 9 493 724
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 13 286 979 12 608 433
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 46 192 44 770
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 5 844 4 315
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 5 844 4 315
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 128
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 128
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 40 266 40 321
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 40 266 40 321
XII. Kurzové zisky (663) 42 54 6
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 28 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 27 237 18 799
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 9 284 8 044
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 9 284 8 044
O. Kurzové straty (563) 52 2 351 1 824
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 15 602 8 931
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 18 955 25 971
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 10 081 567 9 519 695
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 177 388 2 126 923
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 143 212 2 129 343
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 34 176 -2 420
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 7 904 179 7 392 772

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.