O účtovných závierkách

Účtovná závierka predstavuje súbor účtovných výkazov, ktoré zostavuje každá účtovná jednotka - väčšinou k poslednému dňu účtovného obdobia. Cieľom účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky pre potreby širokého okruhu používateľov.

Na splnenie tohto cieľa poskytuje účtovná závierka informácie o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov, nákladoch, výnosoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia. Tieto informácie, spolu s ďalšími, ktoré sú uvedené v poznámkach, napomáhajú používateľom účtovnej závierky pri predikcii budúcich peňažných tokov účtovnej jednotky, predovšetkým o ich časovom priebehu a pri prijímaní ekonomických rozhodnutí.

Účtovnú závierku zostavujú len tie subjekty, ktoré sú účtovnými jednotkami. Vzory tlačív účtovnej závierky pre jednotlivé typy účtovných jednotiek sú dostupné na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky:

Vzory tlačív

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.